ATTESTER

Bestil tid i god tid i forvejen!!!

Der er mange forhold, der kan attesteres.

Kommunale attester
Forsirkringsattester
Helbredattester, f.eks.før kørekort eller før ønske om livsforsikring
og flere andre attester.

Disse attester er alle sammen sygesikringen udvedkommende, d.v.s. at honoraret ofte skal betales kontant/dankort.
Såfremt man har fået en skriftlig anmodning om at få attesten udfyldt hos lægen, hvor honoraret betales af den rekvirerende part, er det vigtig at medbringe dette brev til undersøgelsen.

Tidsforbruget er vigtigt at skønne inden endelig aftale. Derfor bedes du have attesten i hånden, når du ringer for tidsaftale.

Priser:
Mange attester med kommunen og forsikringsselskaber har en fast pris, som er forhandlet af vores forening, og fremgår af et "attesthæfte". Men der er stadig en del attester, som er "Frie" og det vil sige, at prisen må fastsættes af den enkelte læge.
Vi har fastsat vores attestpriser udfra et omtrentligt tidsforbrug. Nogle attestpriser fastsættes i hver enkelt tilfælde udfra det konkrete tidsforbrug.
Derudover er vi blevet momsregistrerede ( hvilket kun er nogle af os praktiserende læger). Momsen har lagt 25% oveni alle attestpriser for at få det tiltænkte honorar.

Faste attesthonorarer, som dog er frie for den enkelte læge:
Kørekortattest < 68 år: 400 kr (der sættes 15 min. af)
Kørekortattest > 68 år: 500 kr (der sættes 30 min. af)

 

Mulighedserklæring: 500 kr.

Fri varighedserklæring: 400 kr.
Der er ikke noget, der hedder en "sygemelding" længere. Heller ikke "uarbejdsdygtighedserklæring".
Det bør din arbejdsgiver vide. ;-)

 

Mulighedserklæring

Af: Tine Boesen Larsen og Jesper Lundh 

Mulighedserklæringen er en lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse.

Formål

 • Formålet med Mulighedserklæringen er at hjælpe arbejdspladsen med at fastholde eller bringe den sygemeldte medarbejder tilbage i arbejde.
 • Arbejdsgiver/leder, medarbejder og almen praktiserende læge fokuserer på medarbejderens muligheder frem for begrænsninger på arbejdspladsen.

Hvornår anvendes Mulighedserklæringen

 • Mulighedserklæringen anvendes i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren/lederen efter en dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage, eller hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred, for at medarbejderen kan vende tilbage i arbejde på hel eller deltid.
 • Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet.
 • Mulighedserklæringen kan endvidere bruges forebyggende, når en medarbejder er raskmeldt, men har et forløb med gentagne sygemeldinger bag sig. 

Eksempler på hvor Mulighedserklæringen er velegnet at anvende

 • Længerevarende sygefravær pga. stress.
 • Længerevarende fravær pga. rygproblemer eller andre problemer relateret til bevægeapparatet.
 • Længerevarende sygefravær pga. hospitalsindlæggelse og operation.
 • Fravær i forbindelse med graviditet.
 • Fortsat sygefravær efter tidligere Mulighedserklæring.
 • Hyppigt sygefravær med rod i helbredsproblemer.
 • Hyppigt sygefravær med uklar årsag.

Arbejdsgiver/leder og medarbejders opgave

 • På baggrund af en samtale udfærdiger arbejdsgiver/leder og medarbejder i fællesskab del 1 (punkt 1-6) af Mulighedserklæringen. Her beskrives:
  • hvordan medarbejderens funktioner er nedsat på grund af sygdommen.
  • hvilke af medarbejderens jobfunktioner der er påvirket grund af sygdommen.
  • eventuelle forslag fra arbejdsgiver/leder og medarbejder til ændringer i arbejdsfunktioner, der tilgodeser medarbejderens skånehensyn (fx mere administrative arbejdsfunktioner, hvor medarbejderen frit kan veksle mellem siddende, gående og stående arbejdsfunktioner, hjemmearbejde, nedsat arbejdstid). 
 • Arbejdsgiver/leder og medarbejder skal begge underskrive Mulighedserklæringens del 1 for at almen praktiserende læge efterfølgende kan udfærdige del 2 af Mulighedserklæringen.

Almen praktiserende læges opgave

 • Almen praktiserende læge og patienten gennemgår i fællesskab del 1 af Mulighedserklæringen.
 • Lægen vurderer med baggrund i sin viden om patientens helbredstilstand, om de beskrevne arbejdsforhold og eventuelt anførte forslag til ændringer i arbejdsfunktioner imødekommer de skånehensyn, der bør tages til patienten.
 • Lægen udfærdiger del 2 (punkt 7-10) af Mulighedserklæringen med angivelse af, om
  • de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet.
  • der er visse ændrede arbejdsfunktioner/skånehensyn, der ikke er nødvendige.
  • der er behov for yderligere skånehensyn; hvilke præciseres i erklæringen.
  • hel eller delvis (inkl. omfanget) sygefravær er påkrævet.
  • forventet varighed af den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses som påkrævet.
 • Lægen anfører ikke patientens diagnose i erklæringen.
 • Lægen udleverer den attesterede Mulighedserklæring til patienten, der selv bringer den tilbage til arbejdsgiveren/lederen.

Tidsfrist

Arbejdsgiver bør have Mulighedserklæringen retur fra almen praktiserende læge/patienten inden ca. 14 dage. 

Honorering

 • Almen praktiserende læge opkræver et honorar for udfærdigelse af Mulighedserklæringen svarende til medgået tidsforbrug.
 • Arbejdsgiveren er forpligtiget til at afholde udgiften til erklæringen. Lægen kan vælge at opkræve honoraret hos patienten mod kvitteret regning eller fremsende faktura til arbejdsgiveren. Mulighedserklæringen er fritaget for moms.

Kommunen

Kommunen kan ved borgerens opfølgning jf. Sygedagpengeloven anmode om at se den udfærdigede Mulighedserklæring